تبدیل جوشی فشار ۶

بازدید : 2349قیمت: 13,000 تومان


قیمت: 13,000 تومان


قیمت: 17,400 تومان


قیمت: 17,400 تومان


قیمت: 17,400 تومان


قیمت: 19,900 تومان


قیمت: 19,900 تومان


قیمت: 39,700 تومان


قیمت: 39,700 تومان


قیمت: 39,700 تومان


قیمت: 60,200 تومان


قیمت: 60,200 تومان


قیمت: 60,200 تومان


قیمت: 60,200 تومان


قیمت: 83,200 تومان


قیمت: 83,200 تومان


قیمت: 164,200 تومان

دسته بندی : فشار 6

تصالات پلی اتیلن
جوشی فشار قوی
تبدیل جوشی فشار ۶تصالات پلی اتیلن
جوشی فشار قوی
تبدیل جوشی فشار ۶