دریپر دوطرفه

بازدید : 2123قیمت: 200 تومان

دسته بندی : تنظیم شونده

آبیاری قطره ای
دریپر تنظیم شونده
دریپر دو طرفهآبیاری قطره ای
دریپر تنظیم شونده
دریپر دو طرفه

محصولات مرتبط