رابط تیپ به 16 پیچی

بازدید : 983قیمت: 430 تومان

آبیاری قطره‌ای
اتصالات آبیاری قطره‌ای
رابط تیپ به ۱۶ پیچیآبیاری قطره‌ای
اتصالات آبیاری قطره‌ای
رابط تیپ به ۱۶ پیچی