زانو جوشی۹۰ درجه فشار ۶

بازدید : 2300قیمت: 19,300 تومان


قیمت: 20,100 تومان


قیمت: 25,200 تومان


قیمت: 41,800 تومان


قیمت: 52,300 تومان


قیمت: 103,300 تومان


قیمت: 160,300 تومان


قیمت: 228,300 تومان


قیمت: 345,300 تومان


قیمت: 494,300 تومان


قیمت: 587,300 تومان

دسته بندی : فشار 6

اتصالات پلی اتیلن
فشار ۶
زانو جوشی۹۰ درجه فشار ۶اتصالات پلی اتیلن
 فشار ۶
زانو جوشی۹۰ درجه فشار ۶