زانو ۴۵ درجه جوشی فشار ۶

بازدید : 2336قیمت: 19,000 تومان


قیمت: 19,700 تومان


قیمت: 24,400 تومان


قیمت: 34,000 تومان


قیمت: 43,000 تومان


قیمت: 84,200 تومان


قیمت: 137,200 تومان


قیمت: 204,200 تومان


قیمت: 326,200 تومان

دسته بندی : فشار 6

اتصالات جوشی فشار ۶
زانو جوشی ۴۵ درجه فشار ۶اتصالات جوشی فشار ۶
زانو جوشی ۴۵ درجه فشار ۶