فیلتر توری

بازدید : 4366قیمت: 665,000 تومان


قیمت: 665,000 تومان


قیمت: 780,000 تومان


قیمت: 800,000 تومان


قیمت: 2,050,000 تومان

فیلتر توریفیلتر توری 
جلو گیری از انسداد و کاهش عمر عملیاتی تجهیزات مورد استفاده در سیستم آبیاری