مته دستی ۱۶

بازدید : 4160قیمت: 25,000 تومان

دسته بندی : اتصالات آبیاری قطره ای و بارانی

آبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای
مته دستی ۱۶آبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای
مته دستی ۱۶