میکروجت ۱۸۰ درجه

بازدید : 2216قیمت: 300 تومان

دسته بندی : اتصالات آبیاری قطره ای و بارانی

آبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای
میکروجت ۱۸۰ درجهآبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای
میکروجت ۱۸۰ درجه