میکروجت ۳۶۰ درجه

بازدید : 2511قیمت: 300 تومان

دسته بندی : اتصالات آبیاری قطره ای و بارانی

آبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای
میکروجت ۳۶۰ درجهآبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای
میکروجت ۳۶۰ درجه