دریپر یا قطره چکان L8/H پرسی خود شوینده با در پوش

بازدید : 11162قیمت: 1,200 تومان

دریپر یا قطره چکان L8/H پرسی خود شوینده با در پوشدریپر  یا قطره چکان L8/H پرسی خود شوینده با در پوش

قابل نصب روی لوله لودن 16 و 20 

جهت آبیاری درختان.

دریپر بازشونده

جهت تمیزکردن درصورت گرفتگی