دریپر یا قطره چکان 8 نازله با قابلیت تنظیم دبی

بازدید : 11562قیمت: 1,000 تومان

دریپر یا قطره چکان 8 نازله با قابلیت تنظیم دبیدریپر  یا قطره چکان 8 نازله با قابلیت تنظیم دبی

 

قابل نصب روی لوله لودن 16 و 20 

جهت آبیاری درختان.

دریپر بازشونده

جهت تمیزکردن درصورت گرفتگی