ﻣﯿﻨﻰ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻮری سایز 2

بازدید : 5708قیمت: 120,000 تومان

ﻣﯿﻨﻰ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻮری سایز 2ﻣﯿﻨﻰ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻮری سایز 2

جلوگیری از ورود ذرات معلق در آب
جلو گیری از انسداد و کاهش عمر عملیاتی تجهیزات مورد استفاده در سیستم آبیاری