فیلتر دیسکی 4-120 مش دوبل سوپر

بازدید : 3454


فیلتر دیسکی 4-120 مش دوبل سوپرفیلتر دیسکی 4-120 مش دوبل سوپر

جلو گیری از انسداد و کاهش عمر عملیاتی تجهیزات مورد استفاده در سیستم آبیاری