نوار آبیاری 16mm پلاک ممتد با ضخامت 200فاصله 30cm با دبی 2 لیتر

بازدید : 3256قیمت: 155 تومان

برند : ورسک (veresk)

نوار آبیاری 16mm پلاک ممتد با ضخامت 200فاصله 30cm با دبی 2 لیترنوار آبیاری 16mm پلاک ممتد با ضخامت 200فاصله 30cm با دبی 2 لیتر